Personalinfo: Åtgärder för att minska smittspridningen

Fortsatta anvisningar för personal med anledning av Covid-19, fr.o.m. 200817

Information
Med anledning av rådande situation skall kommunens samtliga medarbetare begränsa externa besök och minska närvaron vid olika arbetsplatser, samt verka för att förbyggande rutiner efterlevs. Vid kommunhuset sker arbete som avser samhällsviktig verksamhet, varför förtydliganden finns enligt nedan.

Ulf Månsson, kommunchef


Arbetsplatsen
Medarbetarna följer anvisningar enligt kommunens hemsida för kommunanställda.

Lunch/fika
Det finns stundtals en problembild avseende trängsel vid lunch/fika. För att minska risken för smittspridning skall medarbetarna säkerställa avstånd mellan varandra i samband med förtäring och särskilt beakta distans till omgivningen vid ev. köbildning.
Vid fortsatt behov kan tydligare anvisningar komma att utformas.

Interna möten
Interna möten i mindre grupper bör fortgå med anledning av aktuellt informationsbehov. Vid informationsutbyte för arbetsgrupper vilka är att betrakta som större kan chef besluta att dela gruppen, om det anses vara nödvändigt. Målbilden är att informationsutbyte skall fortgå.

Externa möten
Medarbetare i kommunhuset ska vara restriktiva till externa fysiska möten. Möten vilka enbart syftar till erfarenhetsutbyte och samverkan bör senareläggas alt. uteslutas om de inte kan genomföras digitalt. Externa möten vilka är att anse som nödvändiga för tjänsteutövningen fortgår.

Kommunhusets sammanträdesrum får enbart bokas av de som har sin ordinarie arbetsplats i kommunhuset. Externa möten bokas i första hand vid Resecentrum eller Oasen och nyckel finns i receptionen.

Besök i kommunhuset
Obokade besök tillåts ej i kommunhuset, tills dess annat anges. Detta gäller även medarbetare i Nordmalings kommun. Medarbetare i Nordmalings kommun bokar tid med enskild handläggare. Externa möten sker på Resecentrum eller Oasen, alternativt via telefon eller digital mötesplats.

Förtroendevalda, politiker
Ovanstående förutsättningar gäller även politiker vid Nordmalings kommun. Kommunreceptionen är behjälplig med lokalbokning vid Resecentrum eller Oasen.

Folkhälsomyndigheten
Nordmalings kommun följer Folkhälsomyndighetens bestämmelser och rekommendationer samt vidtar erforderliga åtgärder för att skydda riskgrupper, medarbetare och allmänheten från Covid-19.