Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Har du ett arbete i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg på förskola eller fritidshem för ditt barn?

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen, kommunen eller den enskilde huvudmannen besluta om att stänga förskola, fritidshem eller och pedagogiska omsorg. Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn, trots att den ordinarie verksamheten är stängd.

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Det är verksamhetsutövare, till exempel arbetsgivare eller uppdragsgivare, som gör bedömningen om verksamheten som bedrivs är samhällsviktig och också vilket behov av personal och nyckelkompetens som krävs för att i så fall upprätthålla den på en acceptabel nivå.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet.

www.msb.se/samhallsviktigverksamhet/foreskrift-om-omsorg

.

Omsorg för barn och elever om förskola och skola stänger

Du har därför bara rätt till omsorg för barnet om:
1. du har ett arbete i samhällsviktigt verksamhet och din chef har informerat dig att du behövs i verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
2. barnets andra vårdnadshavare också arbetar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning av förskolan eller skolan
3. det inte finns någon annan vuxen som kan ta hand om barnet (med annan vuxen avses en person som inte är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp)

Du ska, om Nordmalings kommun efterfrågar det, kunna styrka ditt behov av omsorg med intyg.

.

Anmäl behov av omsorg via E-tjänst

Nordmalings kommun vill genom en e-tjänst samla in behovet av omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete. Det här är för att vara förberedd och snabbt kunna ställa om verksamheten vid eventuella beslut från regering eller huvudman.

Är du i behov av omsorg på förskola eller fritidshem och har ett samhällsviktigt arbete och inte kan ordna omsorg på annat sätt ska du anmäla det med hjälp av den här e-tjänsten.

Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Om du saknar svenskt personnummer eller e-legitimation kan du skriva ut en blankett här: Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete