Frågor och svar

Finns det några särskilda riskgrupper?

Enligt information från folkhälsomyndigheten har vissa grupper rapporteras ha ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Lär mer under folkhälsomyndighetetens frågor och svar.

Ny information tillkommer kontinuerligt och folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar sin information enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Behöver jag vidta några extra åtgärder även om jag känner mig frisk efter en resa?

Nej, men du bör följa de aktuella rekommendationer som gäller i Sverige och framförallt är det viktigt att stanna hemma om du känner dig sjuk. Läs mer om vilka rekommendationer som gäller på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Borde vi ställa in vårt planerade möte/arrangemang?

Utöver regeringens förbud mot evenemang över 50 personer behöver varje arrangör av möten göra en riskbedömning. Ska mötet genomföras utifrån det läge vi är i nu? Försök i första hand att hålla möten digitalt istället för fysiskt. Försiktighetsprincipen bör tillämpas så vi sänker risken för toppar av sjukskrivna i samhället.

Varje person/medborgare har ett ansvar och är skyldiga att göra sin plikt och följa de restriktioner och rekommendationer som ges från myndigheterna.

Använd gärna Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

Behöver jag hamstra mat och annat?

Nej, det finns i ingen livsmedelsbrist i Sverige. Även om specifika varor tillfälligt kan vara slut så fylls varor på efter hand eller kan ersättas av alternativa varor.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/coronavirus

Om en medarbetare i vårt tillagningskök skulle ha coronavirus, kunde då viruset smitta via maten som serveras?

Nej. Man blir inte sjuk om man äter livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna – och inte via magtarmkanalen.

Kan jag bli smittad genom att ta i redskap som till exempel en salladstång eller en livsmedelsförpackning som en smittad person har rört vid?

Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns, så kallad indirekt kontaktsmitta.

För att ytor och föremål som till exempel livsmedelsförpackningar och redskap ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad. Men med den kunskap vi har i dag finns det alltså inte några rapporter om att personer smittats på detta sätt.

Kommer brukarna ha rätt till habiltieringsersättning vid sjukdom?

Ja, brukarna kommer from 11/3 att ha rätt till habiliteringsersättning även vid sjukdom. Beslutet grundar sig på statens beslut om slopat karensavdrag för samtliga och gäller fram till 11/5. Staten kommer att betala ut sjukpenning för första sjukdagen.

Kan jag som är över 70 år få stöd vid inköp av mat eller andra dagligvaror?

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid. Det innebär att många kan behöva hjälp att till exempel handla mat och andra dagligvaror. Nordmalings kommun har i dagsläget inte möjlighet att hjälpa dig med detta och rekommenderar något av följande alternativ:

Hjälp med hemleverans av mat och dagligvaror kan du få genom butiker som kör hem varor.

Ett annat alternativ är att ringa till de volontärer som finns hos Röda Korset, PRO, SPF, Svenska Kyrkan, Salem och Pingstkyrkan.

Kan ni upptäcka virus i era bassängvattenprover?

Virus ingår inte i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, t.ex. för att spåra en smittkälla.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Kan virus smitta i ett bassängbad?

Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas.

Finns det risk att bli smittad i en simbassäng?

Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler t.ex. i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut.

Hur ska jag agera om jag känner mig hängig?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Avstå från besök på vård-och omsorgsboenden. Det gäller även om du bara känner svaga symptom. När du blivit frisk, så ska du stanna hemma två dagar extra. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Vad har jag själv för skyldigheter enligt smittskyddslagen?

Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Hur informerar/kommunicerar Nordmalings kommun om allt som händer i verksamheterna runt corona-viruset och covid19?

Du hittar frågor och svar här på kommunens hemsida https://corona.nordmaling.info .

Hur arbetar Nordmalings kommun med att följa utvecklingen med corona-viruset?

Nordmalings kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning påverkar kommunal verksamhet. Kommunen gör förebyggande och förberedande åtgärder inom våra verksamheter.

Vi utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer, framför allt Folkhälsomyndighetens.

Länets myndigheter samverkar och tar ett gemensamt ansvar. Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för allmän spridning i Sverige är mycket hög.

Hur städar ni i kommunens lokaler nu, städar ni extra?

Nordmalings kommun tillämpar funktionsstädning, där val av städmetod görs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

Oavsett städmetod och -frekvens så är alltid den personliga hygienen hos dem som vistas i lokalen avgörande för att dämpa smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker på din egen hygien i kommunala lokaler där många människor rör sig.

Vem beslutar för stängning av fristående verksamheter?

Det är den enskilda huvudmannen som beslutar om stängning av verksamheter.